Tzw. „ulga rehabilitacyjna” za 2017 rok

ULGA REHABILITACYJNA
Sprawdziliśmy dla Was jakie zmiany nastąpiły w tzw. „uldze rehabilitacyjnej” przysługującej m.in. rodzicom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Najważniejszą zmiana jest możliwość odliczenia dojazdów własnym samochodem już nie tylko na zlecone rehabilitację, ale w ogóle przewóz osób z orzeczeniem w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Inne wydatki się nie zmieniają (ważne żeby była na nie faktura – najlepiej z adnotacją dla kogo konkretnie to ma służyć):
– adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
– przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
– zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (!)
– zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (czyli pomoce do SI, terapii ręki, książki o tematyce zaburzeń, itp.)
– odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
– odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych i pilegnacyjno – opiekuńczych oraz odpłatność XA zabiegi rehabilitacyjne (czyli prywatna rehabilitację)
– wspomniany przewóz osób samochodem własnym do 2280 zł
– utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nie przekraczającej 2280 zł
– opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze
– opłacenie tłumacza języka migowego
– kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych które nie ukończyły 25 roku życia
– leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie podniesionym wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo
– opłaty, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne – karetka sanitarną lub innymi środkami
– opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
– odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związanego z pobytem na turnusie rehabilitacyjny, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym i pielęgnacyjno – opiekuńczym oraz na koloniach i obozach dla dzieci niepełnosprawnych