Kadra Przedszkola

Dyrektor: mgr Sylwia Wesołowska

Wykształcenie: magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą, trener inspiracji

Przygotowanie harcerskie/ Montessori:

Harcerką została w 1993 r, od 1999 roku instruktorka ZHP, prowadziła zarówno gromady zuchowe jak i drużyny harcerskie, pełniła i pełni funkcje na wszystkich szczeblach organizacji (w tym centralnych) głównie w zakresie metodyki zuchowej i kształcenia kadry; prowadziła przez 3 semestry zajęcia ze studentami UwB na temat metodyki zuchowej

Była dyrektorką w przedszkolu niepublicznym, które wykorzystywało elementy pedagogiki Montessori w swojej pracy. Uczestniczyła w kursie dotyczącym pomocy Montessori

Dotychczasowy dorobek zawodowy: ma doświadczenie w pracy nauczyciel w przedszkolach publicznych i prywatnych, miejskich oraz wiejskich;  w latach 2008 – 2015 dyrektor przedszkola niepublicznego; ma również doświadczenie jako dyrektor żłobka prywatnego; asystentka na Wydziale Nauk o Wychowaniu NWSP (prowadziła zajęci z zakresu pedagogiki przedszkolnej, teorii wychowania i dydaktyki ogólnej), założyciel i Prezes Fundacji Mali Wojownicy

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki:  zarządzania oświatą, integracji sensorycznej, masażu logopedycznego, wad genetycznych, wsparcia rozwoju dzieci, uzdolnień matematycznych, bajkoterapii, rozwoju mowy, wsparcia rozwoju psychoruchowego, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, jakości edukacji, trudnych zachowań

Cel jaki sobie stawia w pracy: wszechstronne wsparcie dzieci zgodne z ich potrzebami i możliwościami oraz tworzenie środowiska otwartego na inności doceniającego wyjątkowość każdego człowieka

 

z-ca dyrektora: mgr Monika Szmuksta

Wykształcenie: magister

Dodatkowe wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu płac i kadr

Przygotowanie harcerskie/ Montessori:

Od wielu lat instruktorka ZHP, pełniła funkcję m.in. drużynowej harcerskiej oraz w Komisji Stopni Instruktorskich

Dotychczasowy dorobek zawodowy: przez 5 lat prowadziła biuro jednej z białostockich firm, jest członkiem Zarządu Fundacji Mali Wojownicy

 

Grupa Jeżyki

wychowawca grupy: mgr Ewa Czygier

Wykształcenie: licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną oraz magister pedagogiki przedszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: studentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: ukończyła kurs „Podstawy metody Marii Montessori”, uczestniczyła w warsztatach doskonalących z cyklu „Łączy nas Montessori”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: Integracja odruchów wg Sally Goddard, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborn (I stopień), TUS – trening umiejętności społecznych, Terapia behawioralna w pracy z osobami przejawiającymi zachowania trudne

Dotychczasowy dorobek zawodowy: przez ostatnie kilka lat pracowała w prywatnych placówkach takich jak żłobek i przedszkola

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: autyzmu, zaburzeń widzenia, opóźnionego rozwoju mowy, PECS, dysleksji, terapii metodą stymulacji i hamowania odruchów INPP, zaburzeń integracji sensorycznej, wybiórczości pokarmowej, karmienia terapeutycznego

Cel jaki sobie stawia w pracy: w pracy z dziećmi stawia na samodzielność i prawidłowy rozwój każdego wychowanka; stara się zaspokoić ich potrzeby oraz stwarzać warunki zapewniające poczucie bezpieczeństwa i zaufanie

nauczyciel współorganizujący: mgr Magdalena Sutkowska

Wykształcenie: licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: studentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: uczestniczyła w kursie „Pedagogika Marii Montessori –  edukacja i terapia” oraz w spotkaniach cyklu „Łączy nas Montessori”
Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: TUS – trening umiejętności społecznych,

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: autyzmu, karmienia terapeutycznego, koncentracji uwagi dziecka, PECS, opóźnianego rozwoju mowy, odruchów pierwotnych, nadwrażliwości dotykowej, zaburzeń integracji sensorycznej

Cel jaki sobie stawia w pracy: w pracy z dziećmi stawia na dbanie o ich potrzeby a także pracę nad opanowaniem przez nie najważniejszych umiejętności oraz uwydatnianie ich indywidualnych zdolności i predyspozycji

nauczyciel współorganizujący: mgr Małgorzata Michalczuk

Wykształcenie: licencjat pedagogiki resocjalizacyjnej oraz magister pedagogiki opiekuńczo wychowawczej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenapedagogikiki, studentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: terapia ręki, Terapia Neurotaktylna dr S. Masgutowej, TUS – trening umiejętności społecznej

Dotychczasowy dorobek zawodowy: prowadzenie zajęć grupowych i pedagogicznych dla dzieci z niepełnosprawnością, członek Zarządu Fundacji Mali Wojownicy

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: masażu logopedycznego, opóźnionego rozwoju mowy

Cel jaki sobie stawia w pracy: 

nauczyciel współorganizujący: Emilia Sołowiej

pomoc nauczyciela: pani Magdalena

Grupa Wiewiórki

wychowawca grupy: mgr Aneta Wnorowska (zwolnienie lekarskie)

Wykształcenie: licencjat pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UMCS w Lublinie, magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczo – socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych na APS w Warszawie

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studentka studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: harcerką została 20 lat temu, obecnie instruktorka ZHP, przez 4 lata prowadziła gromadę zuchową, a obecnie pracuje z dorosłymi – zaangażowana jest w kształcenie, wspieranie i rozwój kadry kadry

Ukończyła kurs „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”, pracowała w przedszkolu leśnym gdzie wykorzystywała elementy pedagogiki Montessori

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: Empathy Dolls, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborn (I stopień)

Dotychczasowy dorobek zawodowy: pracowała w niepublicznych przedszkolach: leśnym oraz tradycyjnym

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: bajkoterapii, zaburzeń i rozwoju mowy, nadwrażliwości dotykowej, kształtowania dobrych nawyków żywieniowych, rozwoju emocjonalnego, wykorzystania gier planszowych w edukacji

Cel jaki sobie stawia w pracy: che aby każde dziecko, które uczęszcza do naszego przedszkola czuło się szczęśliwe i miało możliwości rozwoju adekwatne do swoich potrzeb i możliwości

wychowawca grupy: mgr Joanna Czepiel

Wykształcenie: licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, magister poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej 

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: Uczestniczyła w cyklu spotkań „Łączy nas Montessori”

Była aktywną harcerką przez 12 lat, instruktorką ZHP, prowadziła gromadę zuchową oraz szczep harcerski.

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborn (I stopień), Bum Bum Rurki Boomwhackers, TUS – trening umiejętności społecznych

Dotychczasowy dorobek zawodowy: przez 2,5 roku pracowała jako opiekun i wychowawca w publicznym oraz niepublicznych żłobkach

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: wczesnych objawów zaburzeń komunikowania się, rozwoju społecznego, stymulacji rozwoju mowy najmłodszych dzieci, plastyki sensorycznej, gier i zabaw stymulujących rozwój

Cel jaki sobie stawia w pracy: pomoc dzieciom w osiąganiu samodzielności oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju w przyjaznej atmosferze pełnej zrozumienia

nauczyciel współorganizujący: mgr Agnieszka Zalewska

osoba współorganizująca: lic. Gabriela Żrubek

Wykształcenie: licencjat chemii z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Chemiczno – Biologicznym UwB, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia jednolite magisterskie) na NWSP w Białymstoku

Dodatkowe wykształcenie: studentka studiów podyplomowych z zakresu oligofrenapedagogiki

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: uczestniczyła w cyklu spotkań „Łączy nas Montessori”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: terapia ręki (I i II stopień), zajęcia dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych „Uczymy dzieci programować”

Dotychczasowy dorobek zawodowy: praca jako opiekun w żłobku niepublicznym

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: zaburzeń integracji sensorycznej, programowania i robotyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel jaki sobie stawia w pracy: stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania umiejętności i wiadomości dzieci, pobudzanie i motywowanie Ich do samodzielnego działania, samoakceptacji oraz rozwijanie Ich uzdolnień i zainteresowań

pomoc nauczyciela: Agnieszka Lewko

Zespół terapeutów:

mgr Małgorzata Michalczuk – koordynator kształcenia specjalnego i WWRD – pedagog specjalny, terapeuta ręki

mgr Paulina Bąkowska – logopeda, pedagog, trener TUS

mgr Edyta Trzeciak – logopeda

mgr Anna Stachura – pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapii taktylnej, trener TUS, terapeuta Empathy Dolls

mgr Mateusz Kowalczuk – masażysta, trener TUS

mgr Dorota Dolecka – dogoterapeuta, fizjoterapeuta, terapeuta SI

mgr Jacek Gregorczuk – terapeuta wodny

mgr Aneta Wnorowska – terapeuta Empathy Dolls (zwolnienie lekarskie)

mgr Ewa Czygier – prowadząca zajęcia wg Sherborn

mgr Joanna Czepiel – prowadzący zajęcia wg Sherborn

mgr Agnieszka Zalewska – terapeuta ręki

mgr Magdalena Pelc – neurologopeda, logopeda