Kadra Przedszkola

Dyrektor: mgr Sylwia Wesołowska

Wykształcenie: magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą, trener inspiracji

Przygotowanie harcerskie/ Montessori:

Harcerką została w 1993 r, od 1999 roku instruktorka ZHP, prowadziła zarówno gromady zuchowe jak i drużyny harcerskie, pełniła i pełni funkcje na wszystkich szczeblach organizacji (w tym centralnych) głównie w zakresie metodyki zuchowej i kształcenia kadry; prowadziła przez 3 semestry zajęcia ze studentami UwB na temat metodyki zuchowej

Była dyrektorką w przedszkolu niepublicznym, które wykorzystywało elementy pedagogiki Montessori w swojej pracy. Uczestniczyła w kursie dotyczącym pomocy Montessori

Dotychczasowy dorobek zawodowy: ma doświadczenie w pracy nauczyciel w przedszkolach publicznych i prywatnych, miejskich oraz wiejskich;  w latach 2008 – 2015 dyrektor przedszkola niepublicznego; ma również doświadczenie jako dyrektor żłobka prywatnego; asystentka na Wydziale Nauk o Wychowaniu NWSP (prowadziła zajęci z zakresu pedagogiki przedszkolnej, teorii wychowania i dydaktyki ogólnej), założyciel i Prezes Fundacji Mali Wojownicy

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki:  zarządzania oświatą, integracji sensorycznej, masażu logopedycznego, wad genetycznych, wsparcia rozwoju dzieci, uzdolnień matematycznych, bajkoterapii, rozwoju mowy, wsparcia rozwoju psychoruchowego, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, jakości edukacji, trudnych zachowań

Cel jaki sobie stawia w pracy: wszechstronne wsparcie dzieci zgodne z ich potrzebami i możliwościami oraz tworzenie środowiska otwartego na inności doceniającego wyjątkowość każdego człowieka

z-ca dyrektora: mgr Monika Szmuksta (urlop macierzyński)

Wykształcenie: magister

Dodatkowe wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu płac i kadr

Przygotowanie harcerskie/ Montessori:

Od wielu lat instruktorka ZHP, pełniła funkcję m.in. drużynowej harcerskiej oraz w Komisji Stopni Instruktorskich

Dotychczasowy dorobek zawodowy: przez 5 lat prowadziła biuro jednej z białostockich firm, jest członkiem Zarządu Fundacji Mali Wojownicy

Grupa Jeżyki

wychowawczyni grupy: mgr Ewa Czygier

Wykształcenie: licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną oraz magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: ukończyła kurs „Podstawy metody Marii Montessori” oraz pierwszy stopień kursu „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym”, uczestniczyła w warsztatach doskonalących z cyklu „Łączy nas Montessori”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: Integracja odruchów wg Sally Goddard, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborn (I stopień), TUS – trening umiejętności społecznych, Terapia behawioralna w pracy z osobami przejawiającymi zachowania trudne, terapeutka Empathy Dolls – lalki terapeutyczne, KORP oraz KOGS

Dotychczasowy dorobek zawodowy: przez ostatnie kilka lat pracowała w prywatnych placówkach takich jak żłobek i przedszkola

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: autyzmu, zaburzeń widzenia, opóźnionego rozwoju mowy, PECS, dysleksji, terapii metodą stymulacji i hamowania odruchów INPP, zaburzeń integracji sensorycznej, wybiórczości pokarmowej, karmienia terapeutycznego, zabawy usprawniające motorykę małą

Cel jaki sobie stawia w pracy: w pracy z dziećmi stawia na samodzielność i prawidłowy rozwój każdego wychowanka; stara się zaspokoić ich potrzeby oraz stwarzać warunki zapewniające poczucie bezpieczeństwa i zaufanie

nauczycielka współorganizująca: mgr Magdalena Sutkowska

Wykształcenie: licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: studentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: uczestniczyła w kursie „Pedagogika Marii Montessori –  edukacja i terapia” oraz w spotkaniach cyklu „Łączy nas Montessori”
Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: TUS – trening umiejętności społecznych, MNRI® – terapia NeuroTaktylna (poziom 1)

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: autyzmu, karmienia terapeutycznego, koncentracji uwagi dziecka, PECS, opóźnianego rozwoju mowy, odruchów pierwotnych, nadwrażliwości dotykowej, zaburzeń integracji sensorycznej, KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, kursy doskonalący „Wychowanie przedszkolne w pedagogice Marii Montessori”

Cel jaki sobie stawia w pracy: w pracy z dziećmi stawia na dbanie o ich potrzeby a także pracę nad opanowaniem przez nie najważniejszych umiejętności oraz uwydatnianie ich indywidualnych zdolności i predyspozycji

pomoc nauczycielki współorganizująca proces kształcenia: pani Magdalena

pomoc nauczycielki: Ewelina Kołodziej

Wykształcenie: opiekun medyczny

Ukończyła: kurs opiekunki dziecięcej

Dotychczasowy dorobek zawodowy: pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przedszkolu oraz szkole

Grupa Wiewiórki

wychowawczyni grupy: mgr Sylwia Wesołowska

wychowawczyni grupy: mgr Aneta Wnorowska (urlop macierzyński)

Wykształcenie: licencjat pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UMCS w Lublinie, magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczo – socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych na APS w Warszawie

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studentka studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: harcerką została 20 lat temu, obecnie instruktorka ZHP, przez 4 lata prowadziła gromadę zuchową, a obecnie pracuje z dorosłymi – zaangażowana jest w kształcenie, wspieranie i rozwój kadry

Ukończyła kurs „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”, pracowała w przedszkolu leśnym gdzie wykorzystywała elementy pedagogiki Montessori

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: Empathy Dolls, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborn (I stopień), KORP, KOGS

Dotychczasowy dorobek zawodowy: pracowała w niepublicznych przedszkolach: leśnym oraz tradycyjnym

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: bajkoterapii, zaburzeń i rozwoju mowy, nadwrażliwości dotykowej, kształtowania dobrych nawyków żywieniowych, rozwoju emocjonalnego, wykorzystania gier planszowych w edukacji, przestymulowania dzieci, diagnozy 6-latków, mutyzmu wybiórczego, niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń przetwarzania słuchowego

Cel jaki sobie stawia w pracy: chce aby każde dziecko, które uczęszcza do naszego przedszkola czuło się szczęśliwe i miało szansę rozwoju adekwatnego do swoich potrzeb i możliwości

wychowawczyni grupy: mgr Joanna Wojdyr (zwolnienie lekarskie)

Wykształcenie: licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, magister poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej 

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: Uczestniczyła w cyklu spotkań „Łączy nas Montessori”

Była aktywną harcerką przez 12 lat, instruktorką ZHP, prowadziła gromadę zuchową oraz szczep harcerski.

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborn (I stopień), Bum Bum Rurki Boomwhackers, TUS – trening umiejętności społecznych

Dotychczasowy dorobek zawodowy: przez 2,5 roku pracowała jako opiekun i wychowawca w publicznym oraz niepublicznych żłobkach

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: wczesnych objawów zaburzeń komunikowania się, rozwoju społecznego, stymulacji rozwoju mowy najmłodszych dzieci, plastyki sensorycznej, gier i zabaw stymulujących rozwój

Cel jaki sobie stawia w pracy: pomoc dzieciom w osiąganiu samodzielności oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju w przyjaznej atmosferze pełnej zrozumienia

nauczycielka współorganizująca: mgr Agnieszka Zalewska

Wykształcenie: magister Pedagogiki Kulturoznawczej – Wydział Pedagogiki i Psychologi na Uniwersytecie w Białymstoku

Dodatkowe wykształcenie: studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, aktualnie studentka studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej.

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: terapia ręki i zaburzeń motoryki małej l i ll stopnia diagnoza – terapia – masaż, Trener Grafomotoryki, Karty Oceny Gotowości Szkolnej (KOGS), Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), KORP – program terapii – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Rozwoju , Pracownik do spraw zamówień publicznych, Terapia i praktyka EEG Biofeedback, Wychowanie przedszkolne w pedagogice Marii Montessori, Praca z Bajkoterapią, Metody pracy z dziećmi od 4 miesiąca do 4 roku życia, Mutyzm wybiórczy w terapii i praktyce,

Cel jaki stawia sobie w pracy: Aby dokleić kilka piór do skrzydeł

nauczycielka współorganizująca: lic. Gabriela Chilińska

Wykształcenie: licencjat chemii z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Chemiczno – Biologicznym UwB, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia jednolite magisterskie) na NWSP w Białymstoku

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną ( Oligofrenopedagogika), studentka studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: uczestniczyła w cyklu spotkań „Łączy nas Montessori”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: terapia ręki (I i II stopień), zajęcia dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych „Uczymy dzieci programować”, arteterapia, kurs podstawowy – Koncepcja Halliwick®

Dotychczasowy dorobek zawodowy: praca jako opiekun w żłobku niepublicznym

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: zaburzeń integracji sensorycznej, programowania i robotyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Karty Oceny Gotowości Szkolnej (KOGS), Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię i samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym, zabawy wyciszające i relaksacyjne w grupie przedszkolnej i szkolnej, diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole

Cel jaki sobie stawia w pracy: stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania umiejętności i wiadomości dzieci, pobudzanie i motywowanie Ich do samodzielnego działania, samoakceptacji oraz rozwijanie Ich uzdolnień i zainteresowań

pomoc nauczycielki współorganizująca proces kształcenia: Agnieszka Lewko

Wykształcenie: wykształcenie wyższe z Administracji Społecznej

Dodatkowe wykształcenie: studentka studiów podyplomowych z przygotowaniem pedagogicznym

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: ukończyła kurs „Podstawy metody Marii Montessori”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: terapia neurotaktylna, asystentka przy zajęciach z terapii Weroniki Sherborn.

Dotychczasowy dorobek zawodowy: występowanie wielokrotnie z niesłyszącymi w teatrze i operze z projektu warsztatów teatralnych w stowarzyszeniu Mig-iem w Białymstoku

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: ukończony kurs zaawansowany z języka migowego.

Cel jaki sobie stawia w pracy: w pracy najważniejszym celem jest zaspokojenie prawdziwych, podstawowych potrzeb dziecka, zapewnienie mu jego prawa do dzieciństwa do swobodnej zabawy i rozwoju pełnej osobowości

pomoc nauczycielki: Agata Borysiewicz

Wykształcenie: studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na wydziale Nauk o Edukacji na Uniwersytecie w Białymstoku

Dodatkowe wykształcenie: kurs opiekunki żłobkowej i w klubie dziecięcym, kurs animacji żłobkowej i przedszkolnej oraz kurs pedagogiczny praktycznej nauki zawodu

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, uczestniczyła w cyklu spotkań „łączy nas Montessori” oraz w kursie wstępnym „wczesne dzieciństwo w pedagogice M. Montessori – wychowanie dziecka do 3 r.ż.”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: Montessori, terapia neurotaktylna, jestem asystentem przy zajęciach z terapii Weroniki Sherborn.

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: pedagogiki Montessori, programu w ZHP, metodyki zuchowej

Cel jaki sobie stawia w pracy: wykonać sumiennie swoje obowiązki, pomagać jak tylko mogę, żyć z każdym w zgodzie

Grupa Liski

wychowawczyni grupy: mgr Paulina Maciejczyk

Wykształcenie: licencjat z pedagogika specjalność: resocjalizacja ukończony na Uniwersytecie w Białymstoku, magister z pedagogiki sądowo-penitencjarnej

Dodatkowe wykształcenie: studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja u rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi (oligofrenopedagogika),autyzmem oraz zespołem Aspergera

Przygotowanie harcerskie/Montessori: odbyła warsztaty pt. „Łączy nas Montessori”

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: 1.Zaburzenia integracji sensorycznej-jako źródło trudności w rozwoju dziecka. 2. Komunikacja alternatywna 3.KORP 4. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia I inne

Cel jaki sobie stawia w pracy: Moim celem najważniejszym w pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi bądź rozwojowymi jest chęć dania im możliwości rozwoju w ich tempie,usamodzielnianie tak by ich życie stało się prostsze w przyszłości.

nauczycielka współorganizująca: mgr Julita Stepaniuk

pomoc nauczycielki współorganizująca proces kształcenia: Agnieszka Miniewska

pomoc nauczycielki: Joanna Wilman

Wykształcenie: licencjat z matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku

Dodatkowe wykształcenie: ukończony blok pedagogiczno-psychologiczny w trakcie studiów

Ukończyła: kurs opiekunki w żłobku

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: instruktorka zajęć taneczno-rozwojowych Wingee,  liczne szkolenia dotyczące animacji zabaw dziecięcych

Dotychczasowy dorobek zawodowy: animatorka zabaw dziecięcych „Tęczowy Kuferek”, opiekunka w żłobku, instruktorka zajęć taneczno-rozwojowych „Wingee – rozwiń skrzydła”

Zespół terapeutów:

mgr Sylwia Wesołowska – pedagog, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy posturalne i dynamiczne MNRI ®

mgr Paulina Bąkowska – logopeda, pedagog, trener TUS

mgr Edyta Trzeciak – logopeda

mgr Mateusz Kowalczuk – masażysta, trener TUS

mgr Dorota Dolecka – dogoterapeuta, fizjoterapeuta, terapeuta SI

mgr Jacek Gregorczuk – terapeuta wodny, terapia NeuroTaktylna MNRI ®

mgr Aneta Wnorowska – terapeuta Empathy Dolls (zwolnienie lekarskie)

mgr Ewa Czygier – prowadząca zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Szerborne, terapeutka Empathy Dolls, trenerka TUS

mgr Joanna Wojdyr – prowadząca zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Szerborne (zwolnienie lekarskie)

mgr Agnieszka Zalewska – terapeuta ręki

mgr Magdalena Pelc – neurologopeda, logopeda, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy postruralne i dynamiczne MNRI ®

mgr Kamil Jeruzalski – terapia NeuroTaktylna oraz odruchy postruralne i dynamiczne MNRI ®

mgr Justyna Chodnicka

mgr Ewa Wiśniewska – terapia NeuroTaktylna oraz odruchy postruralne i dynamiczne MNRI ®

mgr Paulina Maciejczyk

mgr Julita Stepaniuk – terapia NeuroTaktylna MNRI ®

mgr Dominika Blińska – terapia NeuroTaktylna MNRI ®

mgr Magdalena Sutkowska – terapia NeuroTaktylna MNRI ®, trenerka TUS