Konsultacje i diagnozy

Konsultacje dla dzieci przedwcześnie urodzonych, z terenu woj. podlaskiego, w zakresie fizjoterapii, neurologopedii i integracji sensorycznej odbywają się bezpłatnie w ramach realizowanych programów. Po więcej informacji zapraszamy pod numerem tel. 729 916 232

Ośrodek Wsparcia „Horyzont” oferuje następujące konsultacje ze specjalistami

(cennik obowiązuje od 1.01.2023 r.):

 • konsultacja z neurologopedą – 150 zł (ok. 1 h)
 • konsultacja z logopedą – 150 zł (ok. 1 h)
 • konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej (powyżej 2 roku życia) – 200 zł (ok. 1 – 1,5 h w zależności od potrzeby)
 • konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej (poniżej 2 roku życia) – 200 zł (ok. 1 – 1,5 h w zależności od potrzeby)
 • konsultacja z fizjoterapeutą – 170 zł (ok. 1 h)
 • konsultacja z pedagogiem – 150 zł (ok. 1 h)
 • konsultacja w zakresie trudności wychowawczych – 150 zł (ok. 1 h, również on-line)
 • konsultacja w zakresie rozwoju małej motoryki – 150 zł (ok. 1 h)
 • konsultacja w zakresie integracji odruchów posturalnych i dynamicznych MNRI® – 200 zł (ok. 1,5 h)
 • KORP – Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego – 300 zł
 • KOGS – Karta Oceny Gotowości Szkolnej – 350 zł

Ośrodek Wsparcia „Horyzont” oferuje diagnozy (cennik obowiązuje od 1.01.2023 r.):

 • diagnoza integracji sensorycznej (badani z opinią; ocena procesów integracji sensorycznej obejmująca wywiad z rodzicem, obserwację kliniczną dziecka) – 600 zł
 • diagnoza neurologopedyczna z opinią – 300 zł
 • diagnoza logopedyczna z opinią – 300 zł
 • diagnoza rozwoju małej motoryki z opinią – 300 zł

Sposób umawiania się opisany został w poniższym regulaminie

Regulamin spotkań konsultacyjnych Ośrodka Wsparcia „Horyzont” prowadzonego przez Fundacji Mali Wojownicy

I Zasady ogólne

 1. Na terenie Ośrodka Horyzont prowadzonego przez Fundację Mali Wojownicy prowadzone są różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, które korelują ze zgłaszanymi przez rodziców potrzebami, m.in. terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna i neurologopedyczna, terapia metodą Integracji Sensorycznej. W ich ramach prowadzone są konsultacje.
 2. Podstawą do zakwalifikowania dziecka na konsultacje w Ośrodku jest wypełnienie przez rodzica wysłania zgłoszenia na adres mailowy: horyzont.maliwojownicy@gmail.com. Zwrotny kontakt telefoniczny nastąpi w przeciągu 3 dni roboczych.
 3. Rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych, powinni zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu. Będzie poddany on do weryfikacji i daje prawo do nieodpłatnych trzech konsultacji, jeżeli Fundacja dysponuje środkami na ten cel w danym momencie.
 4. Dzieci zgłoszone na konsultacje objęte są opieka doradczą, a nie terapią. Wszystkie spotkania zależne są od możliwości kadrowo-organizacyjnych Ośrodka uzależnione od sytuacji społecznej czy też epidemiologicznej.
 5. Zgłoszenia dzieci możliwe będą od 15 marca 2021 roku i będą weryfikowane oraz realizowane na bieżąco, zależnie od dostępności terapeuty.
 6. Podczas konsultacji rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do przedstawienia pełnej dokumentacji medycznej dziecka w zakresie takim, aby terapeuta mógł udzielić jak najpełniejszej konsultacji.

II Zasady dotyczące dzieci przyjętych na konsultacje

 1. Rodzice dzieci zapisanych na konsultację zostają o tym fakcie poinformowani przez terapeutę prowadzącego zajęcia lub pracownika Fundacji.
 2. Brak możliwości nawiązania kontaktu z rodzicami i potwierdzenia gotowości do udziału w konsultacji wyklucza dziecko w ich udziale.
 3. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na konsultację zobowiązują się do:

– terminowego i punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia,

– potwierdzenia udziału bądź rezygnacji w konsultacji w Biurze Fundacji,

– informowania jak najwcześniej jest to możliwe Biura Fundacji o nieobecności dziecka na konsultacjach, co pozwoli na racjonalne wykorzystanie zaplanowanego czasu, np. na zastępcze działania konsultacyjno- diagnostyczne,

– pozostawania razem z dzieckiem w trakcie konsultacji co jest szczególnie ważne w przypadku najmłodszych uczestników zajęć,

– oceny stanu zdrowia dziecka przed udziałem w konsultacji (dziecko chore nie jest w stanie aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, a dodatkowo zwiększa ryzyko powikłań w przebiegu swojej choroby i zarażenia innych dzieci).

– przestrzegania zasad społecznych, wewnętrznych ustaleń z terapeutą oraz wymogów sanitarnych.

– z racji na sytuację epidemiologiczną związaną z Covid-19 przestrzegania obowiązujących na dany moment  obostrzeń oraz uzupełnienie wymaganej dokumentacji np. ankieta itp.

– nieużywania telefonów komórkowych na Sali Terapeutycznej, zmiany obuwia przed wejściem na konsultację.

III Zasady dotyczące dzieci niezakwalifikowanych na terapię

 1. Dzieci, które nie zostaną przyjęte na konsultacje z przyczyn zdrowotno-losowych , zapisywane są na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości, przyjmowane na konsultacje w późniejszym terminie.
 2. O zakwalifikowaniu dziecka na konsultacje rodzice/ opiekunowie są informowani przez terapeutę według zasad określonych w pkt II Regulaminu.

IV Płatności

 1. Płatności dokonuje rodzic/ opiekun dziecka przed konsultacją na nr konta Fundacji: 22 1600 1462 1085 8842 4000 0012
 2. Rodzic/ opiekun dziecka zgłasza się na konsultację z dowodem wpłaty w wersji papierowej lub elektronicznej i okazuje go terapeucie z którym ma spotkanie.
 3. Fakturę wystawimy na życzenie rodzica/ opiekuna po konsultacji w Biurze Fundacji Mali Wojownicy.

V Postanowienie końcowe

 1. Sprawy sporne rozstrzyga Prezes Fundacji i Zarząd.